Impressum

Sportverein Zammelsberg

ZVR-Zahl 257657014

 

Obmann Harald Walcher
Zammelsberg 25

9344 Weitensfeld
Tel. 0664 / 512 17 90

info@sv-zammelsberg.at